Posts from March 15, 2017

1 Item

ՄԱՐՏԻ 15 ՀԱՂՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

by admin

ՄԱՐՏԻ 15 ՀԱՂՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ Ես հաղթում եմ սատանային Գառան արյունով և իմ վկայության խոսքով, և իմ անձը չեմ սիրում մինչև մահ։ Մենք արդեն տեսանք, որ կյանքն արյան մեջ է։ (Տե՛ս Ղևտացիներին 17:11): Եթե ցանկանում ենք կյանքը, ապա պետք է յուրացնենք արյունը։ Մենք դա անում ենք հաղորդությունն ընդունելով, ինչպես նաև մեր վկայության խոսքով։ Ինձ համար հաղորդություն […]