Ա ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ29
 • 1Եւ Դաւիթ թագաւորն ասեց բոլոր ժողովքին. Իմ որդի Սողոմոնը որին միայն ընտրեց Աստուած, երեխայ է եւ փափուկ է. Իսկ այդ գործը մեծ է. Որովհետեւ այս պալատը մարդի համար չէ այլ Աստուծոյ։
 • 2Եւ ես բոլոր կարողութեամբս պատրաստել եմ Աստուծոյ տան համար ոսկեղէնների համար ոսկի, արծաթեղէնների համար արծաթ, պղնձեղէնների համար պղինձ, երկաթեղէնների համար երկաթ եւ փայտեղէնների համար փայտ, եղնգնաքարեր եւ ընդելուզանելու քարեր, գեղեցիկ եւ գոյնզգոյն քարեր, եւ ամեն տեսակ պատուական քարեր եւ մարմարիոն քարեր առատօրէն։
 • 3Եւ դեռ Աստուծոյս տանը վերայ իմ ունեցած սիրոյ համար՝ այն իմ ունեցած ոսկիի եւ արծաթի գանձը ես տալիս եմ Աստուծոյ տան համար բացի այն ամենից, որ սրբարանի տան համար պատրաստել եմ,
 • 4Երեք հազար տաղանդ ոսկի Ոփիրի ոսկիից եւ եօթը հազար տաղանդ մաքուր արծաթ տների որմունքը պատելու համար.
 • 5Ամեն մէկ ոսկեղէն եւ ամեն մէկ արծաթեղէն բանի համար եւ ամեն տեսակ արուեստական ձեռագործի համար։ Եւ էլ ո՞վ է յօժար այսօր Տիրոջը նուէր մատուցանելու։
 • 6Այն ժամանակ յօժարուեցին ընծայելու տոհմերի իշխանները, Իսրայէլի ցեղերի իշխանները եւ հազարապետներն ու հարիւրապետները եւ թագաւորի գործի իշխանները.
 • 7Եւ Աստուծոյ տան ծառայութեան համար տուին հինգ հազար տաղանդ ոսկի եւ տասը հազար դահեկան, եւ տասը հազար տաղանդ արծաթ եւ տասնեւութը հազար տաղանդ պղինձ եւ հարիւր հազար տաղանդ երկաթ։
 • 8Եւ որի մօտ քարեր էր գտնվում, տուին Տիրոջ տան գանձանակին Գերսոնացի Յեքիէլի ձեռքը։
 • 9Եւ ժողովուրդն ուրախացաւ նորանց յօժար կամքով ընծայելու վերայ. Որովհետեւ կատարեալ սրտով կամաւոր ընծաներ տուին Տիրոջը. Եւ Դաւիթ թագաւորն էլ մեծաւ ուրախութեամբ ուրախացաւ։
 • 10Եւ Դաւիթն օրհնեց Տիրոջը բոլոր ժողովքի աչքի առաջին, եւ Դաւիթն ասեց. Օրհնեալ ես դու, ով մեր հայր Իսրայէլի Տէր Աստուածը, յաւիտենից մինչեւ յաւիտեան.
 • 11Քոնն է, ով Տէր, մեծութիւնը եւ զօրութիւնը եւ փառքը եւ յաղթութիւնը եւ պայծառութիւնը, եւ բոլոր երկնքումն ու երկրումս եղողները. Քոնն է, ով Տէր, թագաւորութիւնը, եւ դու բարձրացեալ ես ամենից վեր իբրեւ գերիշխան։
 • 12Եւ հարստութիւնն ու պատիւը քո երեսիցն է, եւ դու ես ամենի վերայ տիրողը, եւ քո ձեռին է զօրութիւնն ու կարողութիւնը. Եւ քո ձեռին է ամենի մեծացնելը եւ ուժովացնելը։
 • 13Եւ հիմա, ով մեր Աստուած, մենք փառաբանում ենք քեզ եւ օրհներգում ենք քո փառաւորեալ անուանը.
 • 14Որովհետեւ ես ո՞վ եմ, եւ ո՞վ է իմ ժողովուրդը, որ կարողութիւն ունենանք այսպէս ընծայ մատուցանելու. Որովհետեւ ամեն բան քեզանից է, եւ քո ձեռիցն ստացած՝ տուինք քեզ։
 • 15Որովհետեւ մենք պանդուխտներ ենք քո առաջին եւ նժդեհներ մեր բոլոր հայրերի պէս. ստուերի նման են մեր օրերը երկրիս վերայ. Եւ չ’կայ հաստատութիւն։
 • 16Ով Տէր մեր Աստուած, բոլոր այս առատութիւնը որ մենք պատրաստեցինք քեզ մի տուն շինելու քո սուրբ անուան համար, քո ձեռիցն է դա, եւ բոլորը քոնն է։
 • 18Ով Տէր՝ մեր հայրերի Աբրահամի, Իսահակի եւ Իսրայէլի Աստուածը, պահիր սա յաւիտեան՝ քո ժողովրդի սրտի խորհուրդների այս միտքը, եւ նորանց սիրտը հաստատիր քեզ վերայ։
 • 19Եւ իմ որդի Սողոմոնին կատարեալ սիրտ տուր, որ պահէ քո պատուիրանքները, քո վկայութիւնները եւ քո կանոնները, եւ որ այս բոլորը կատարէ եւ շինէ այն պալատը, որի պատրաստութիւնը ես արել եմ։
 • 20Եւ Դաւիթն ասեց բոլոր ժողովքին. Հիմա օրհնեցէք ձեր Տէր Աստուծուն. Եւ բոլոր ժողովքն օրհնեցին իրանց հայրերի Տէր Աստուծուն, եւ խոնարհուելով երկրպագութիւն արին Տիրոջը եւ թագաւորին։
 • 21Եւ զոհեր ու ողջակէզներ մատուցրին Տիրոջն այն օրուայ հետեւեալ օրը հազար զուարակ, հազար խոյ, հազար գառն, եւ նորանց թափելու նուէրները, եւ շատ զոհեր բոլոր Իսրայէլի համար։
 • 22Եւ այն օրը կերան եւ խմեցին Տիրոջ առաջը մեծաւ ուրախութեամբ. Եւ երկրորդ անգամ թագաւոր արին Դաւիթի որդի Սողոմոնին եւ Տիրոջ համար թագաւոր օծեցին, եւ Սադովկին՝ քահանայ։
 • 23Եւ Սողոմոնը Տիրոջ աթոռի վերայ թագաւոր նստեց իր հայր Դաւիթի տեղը, եւ յաջողութիւն գտաւ. Եւ բոլոր Իսրայէլը լսում էր նորան։
 • 24Եւ ամեն իշխաններն ու զօրաւորները, նաեւ Դաւիթ թագաւորի բոլոր որդիները հպատակուեցան Սողոմոն թագաւորին։
 • 25Եւ Տէրը մեծացրեց Սողոմոնին շատ բարձր բոլոր Իսրայէլի աչքի առաջին, եւ նորա վերայ մի թագաւորութեան փառք դրաւ, որ նորանից առաջ Իսրայէլի վերայ եղող ոչ մի թագաւոր չէր ունեցել։
 • 26Այսպէս Յեսսէի որդի Դաւիթը թագաւորեց բոլոր Իսրայէլի վերայ.
 • 27Եւ Իսրայէլի վերայ նորա արած թագաւորութեան օրերը քառասուն տարի էին. Քեբրոնում թագաւորեց եօթը տարի, իսկ Երուսաղէմում թագաւորեց երեսունեւերեք տարի։
 • 28Եւ մեռաւ բարի ծերութեամբ, կշտացած՝ օրերով, հարստութիւնով եւ փառքով. Եւ նորա որդի Սողոմոնը թագաւորեց նորա տեղ։
 • 29Եւ Դաւիթ թագաւորի առաջին եւ վերջին գործերը, ահա նորանք գրուած են տեսանող Սամուէլի յիշատակարանումը եւ Նաթան մարգարէի յիշատակարանումը, նաեւ Գադ տեսանողի յիշատակարանումը,
 • 30Նորա բոլոր թագաւորութեան եւ զօրութեան հետ. Նաեւ այն ժամանակները որ անց կացան նորա վերայ եւ Իսրայէլի վերայ եւ երկրի բոլոր թագաւորութիւնների վերայ։
← Ցանկ