Posts from January 1, 2018

2 Items

ՀՈՒՆՎԱՐԻ 1. «ԳԻՏԵՆԱԼ ԽՈՍՔԸ»

by admin

ՀՈՒՆՎԱՐԻ 1. «ԳԻՏԵՆԱԼ ԽՈՍՔԸ» Ես անձամբ վկայում եմ սատանայի դեմ այն մասին, թե ըստ Աստծո Խոսքի Հիսուսի արյունն ինչ է անում ինձ համար։ Ես հավատում եմ, որ Տերն Աստվածաշնչի միջոցով ինձ ներքուստ ցույց է տվել, թե մենք ինչպես կարող ենք հաղթել սատանային։ Քրիստոնյաների մեծ մասը գիտի, որ մենք պետք է հաղթենք նրան Գառան արյամբ և […]

ՈՒՐԱՆԱԼՈՎ ՄԵՐ ԱՆՁԸ

by admin

ՈՒՐԱՆԱԼՈՎ ՄԵՐ ԱՆՁԸ Պողոսն ասում է. «Մենք չպետք է միայն մեր անձին հաճելի լինենք»։ Գիտե՞ք, թե ես ինչ եմ սովորել։ Ես հասկացել եմ, որ երբ ամեն անգամ մի արդյունավետ բան եմ անում Աստծո համար, որն ընդունելի է Իրեն, այն անում եմ՝ չհաճեցնելով իմ անձը։ Ես բացահայտել եմ այս անփոփոխ կանոնը. ամեն անգամ, երբ ինքս ինձ […]