Posts from October 4, 2020

1 Item

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 4. «ՀԻՇԵՑՆԵԼ» ՏԻՐՈՋԸ

by admin

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 4. «ՀԻՇԵՑՆԵԼ» ՏԻՐՈՋԸ Խաղաղությու՛ն խնդրեցեք Երուսաղեմի համար. «Թող հաջողվեն քեզ սիրողները»։ Եսայա 62-ում Աստված մեզ կոչ է անում եռանդուն կերպով և հարատև աղոթելու հատկապես Երուսաղեմի համար. «Քո պարիսպների վրա, ո՛վ Երուսաղեմ, պահապաններ եմ դրել. նրանք ամբողջ օրը և ամբողջ գիշերը երբեք պիտի չլռեն, դուք, ո՛վ Տիրոջը հիշողներ, մի՛ լռեք և Նրան դադար մի՛ տվեք, մինչև […]