ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 6. «ԱՌԱՋԱՆԱԼ ԴԵՊԻ ՀԱՍՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ»

Ընթանանք դեպի հասունություն

Այս առանձնահատուկ «Եկե՛ք» դրույթը բավականին համապատասխան է նորկտակարանյան հրեաներին, որովհետև նրանք այս դրույթին համահունչ չէին ապրում։ Նրանք իրենց հույսը դրել էին իրենց հատուկ առավելությունների վրա և դրանց մեջ հանգիստ էին գտել։ Նրանք բավականին անփույթ ու ծույլ էին դարձել. նրանք պարզապես ամեն բան ենթադրում էին։

«Դրա մասին շատ բան ունենք ասելու, և դժվար է մեկնաբանել, որովհետև դուք լսելու անկարող եղաք։ Որովհետև ժամանակին նայելով՝ պետք է ուսուցանողներ լինեիք, բայց կրկին կարոտ եք սովորելու, թե ինչ են Աստծու խոսքերի առաջին նշանագրերը, և կաթի կարոտողներ եղաք, և ոչ թե հաստատուն կերակուրի։ Որովհետև ամեն մեկը, ով կաթնակեր է, արդարության խոսքին անհմուտ է, քանի որ մանուկ է։ Բայց պինդ կերակուրը կատարյալների համար է, որոնց զգայարանները մարզվածությամբ կրթված են բարին ու չարը զանազանելու»։

Եբրայեցիներին 5:11-14

Հեղինակն այստեղ բացահայտ ասում է, որ հրեաները հոգևորապես մանուկներ էին։ Նրանք իրավունք չունեին մանուկ լինելու իրենց քրիստոնեական ընթացքի այդ փուլում։ Տարիների ընթացքում նրանք այնքան շատ հնարավորություններ են ունեցել, որ մինչև այդ պահը նրանք պետք է հասած լինեին հասունության։ Հեղինակը նաև բացատրում է հասունության հասնելու միակ ճանապարհը։ Մենք պետք է մարզենք ինքներս մեզ՝ զանազանելու բարին ու չարը։ Արդարության ճանապարհին հասունությունը գալիս է ինքներս մեզ շարունակ մարզելու գործընթացի միջոցով։ Այն տեղի չի ունենում ինքնաբերաբար, այլ մարզանք է պահանջում։ Ահա թե ինչու է պետք անցնել «Ջանանք» քայլը։ Մենք պետք է մարզվածությամբ կրթենք մեզ՝ բարին ու չարը զանազանելու համար։

Շատ անգամ նույնիսկ լայնածավալ քրիստոնեական համայնքներն ի վիճակի չեն լինում հոգևորն ու սուբգրայինը զանազանելու նրանից, ինչը պարզապես հոգևոր հրապուրանքով մարմնավոր դրսևորում է։ Միակ բալասանն այն է, որ անդադար զգուշավոր փորձառությամբ կրթենք մեզ։

Շնորհակալությու՛ն, Տե՛ր, որ Դու առաջնորդում ես ինձ իմ ընթացքի մեջ։ Հռչակում եմ, որ ես ես իմ հույսը չեմ դնում որևէ առանձնահատուկ առավելությունների վրա և չեմ հանգրվանում դրանց մեջ, այլ ինքս ինձ կրթում եմ՝ հասունության հասնելու համար։ Ես կընթանամ դեպի հասունություն։ Ամեն։