Sermons tagged with ‘Սաղմոսներ’

1 Item

«Դավթի տավիղի լարերը»

Դավթի սաղմոսների մեկնաբանություն Դերեկ Պրինսի կողմից: Ամենօրյա աղոթքներ և հռչակումներ, որոնք օրհնություն կբերեն ձեր կյանքի մեջ՝ հաստատելով ձեզ Աստծո ներկայության մեջ