Posts tagged with ‘Աստծո կամք’

1 Item

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 16. «ԿԱՏԱՐԵԼ ԱՍՏԾՈ ԿԱՄՔԸ»

by admin

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 16. «ԿԱՏԱՐԵԼ ԱՍՏԾՈ ԿԱՄՔԸ» Պինդ բռնենք շնորհը Գոհունակությունը մի միջոց է՝ արտահայտելու Քրիստոսի խաղաղությունը, որը տիրում է մեր սրտերում, որը կարող է լինել մեր մեջ առատապես բնակվող Քրիստոսի Խոսքի մի արտահայտություն։ Գոհանալը մի սկզբունք է, որը պետք է մեզ առաջնորդի այն ամենի մեջ, ինչ անում ենք (տե՛ս Կողոսացիներին 3:15-17)։ Եկե՛ք նայենք երեք կարճ, բայց […]