Posts tagged with ‘խնդրել’

1 Item

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 7. «ԱՂՈԹԵԼ ԸՍՏ ԱՍՏԾՈ ԿԱՄՔԻ»

by admin

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 7. «ԱՂՈԹԵԼ ԸՍՏ ԱՍՏԾՈ ԿԱՄՔԻ» Իմ Հայրը գիտի, թե ինչի կարիք ունեմ, նույնիսկ նախքան ես կխնդրեմ Նրանից Խնդրանքի աղոթքն այն աղոթքն է, որն օգտագործում ենք Աստծուն պահանջներ ներկայացնելու համար։ Աղոթքի մեջ այն օրինական, բավական փոքր տեղ է զբաղեցնում, որովհետև Աստված գիտի մեր կարիքների մասին, նույնիսկ նախքան մենք կխնդրենք Նրանից։ Շատ մարդիկ կարծում են, որ […]