Posts tagged with ‘Կերտել պատմությունը ծոմի և աղոթքի միջոցով’

1 Item

Դերեկ Պրինս. «ԵՍ ՏԵՍԵԼ ԵՄ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԿԵՐՏՎԵԼԸ ԱՂՈԹՔԻ ԶՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ»

by admin

ԵՍ ՏԵՍԵԼ ԵՄ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԿԵՐՏՎԵԼԸ ԱՂՈԹՔԻ ԶՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ (Հատված՝ «Կերտել պատմությունը ծոմի և աղոթքի միջոցով» գրքից) Ինձ համար պատմության ընթացքի վրա ազդող աղոթքի զորությունն ուղղակի վերացական մի տեսություն չէ: Ես շատ անգամ եմ տեսել դրա դրսևորումը: Այս գլխում ես կպատմեմ չորս դեպքերի մասին: Որպեսզի այս օրինակները համոզիչ հնչեն, ես այնպիսի դեպքեր եմ ընտրել, որոնց մեջ […]