Posts tagged with ‘Կյանքի ընկեր ընտրելը’

1 Item

Կյանքի ընկեր ընտրելը

by admin

Երիտասարդների համար իրենց կյանքի աճին համընթաց երեք կարևոր ընտրություն կա, որոնք մեծագույն նշանակություն ունեն իրենց համար. Փրկչի ընտրությունը, աշխատանքի կամ կարիերայի ընտրությունը, կյանքի ընկերոջ` ամուսնու կամ կնոջ ընտրությունը։ Եթե մենք ընտրել ենք Քրիստոսին որպես մեր Փրկիչ, ապա պետք է խնդրենք, որ առաջնորդի մեզ մնացած երկու ընտրությունների մեջ։ Այս երկու ընտրությունները սերտորեն կապված են միմյանց, քանի […]