Posts tagged with ‘հրեա’

1 Item

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1. «ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆ ԽՆԴՐԵԼ ԵՐՈՒՍԱՂԵՄԻ ՀԱՄԱՐ»

by admin

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1. «ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆ ԽՆԴՐԵԼ ԵՐՈՒՍԱՂԵՄԻ ՀԱՄԱՐ» Խաղաղությու՛ն խնդրեցեք Երուսաղեմի համար. «Թող հաջողվեն քեզ սիրողները» Ծննդոց 12:2-3-ում կարդում ենք Աստծո սկզբնական խոստումն Աբրահամին, երբ Աստված ասաց, որ նա հեռանա քաղդեացիների Ուր քաղաքից և այլ երկիր գնա. «Ես քեզ մեծ ազգ պիտի շինեմ և քեզ օրհնեմ և քո անունը մեծացնեմ, ու դու օրհնյալ կլինես։ Եվ քեզ օրհնողներին […]