Posts tagged with ‘ՄԱՅԻՍԻ 1 «ՓՐԿԱԳՆՎԱԾ ԱՆԵԾՔԻՑ»’

1 Item

ՄԱՅԻՍԻ 1. «ՓՐԿԱԳՆՎԱԾ ԱՆԵԾՔԻՑ»

by admin

ՄԱՅԻՍԻ 1. «ՓՐԿԱԳՆՎԱԾ ԱՆԵԾՔԻՑ» Հիսուսն անեծք դարձավ, որ ես մտնեմ օրհնության մեջ Եկե՛ք քննարկենք Քրիստոսի միջոցով ստացած մեր փրկագնման էությունն ու գործունեության շրջանակը: Այսօր Սուրբ Գրքից կնայենք Գաղատացիներին 3:13-14 խոսքերը. «Քրիստոսը գնեց մեզ օրենքի անեծքից` մեզ համար անեծք լինելով (վասնզի գրված է, թե անիծյալ լինի ամեն փայտից կախվածը), որ Աբրահամի օրհնությունը հեթանոսների մեջ լինի Հիսուս […]