Posts tagged with ‘ՄԱՅԻՍԻ 13 «ՎԱՅԵԼԵԼ ՕՐՀՆՈՒԹՅՈՒՆԸ»’

1 Item

ՄԱՅԻՍԻ 13. «ՎԱՅԵԼԵԼ ՕՐՀՆՈՒԹՅՈՒՆԸ»

by admin

ՄԱՅԻՍԻ 13. «ՎԱՅԵԼԵԼ ՕՐՀՆՈՒԹՅՈՒՆԸ» Հիսուսը կրեց մեր աղքատությունը, որ մենք բաժնեկից լինենք իր առատությանը Եկե՛ք Երկրորդ Օրինաց 28-րդ գլխում նայենք անեծքների ցուցակին։ Ինքներդ ձեզ համար կարդացեք այս ամբողջ գլուխը և խորհե՛ք՝ արդյոք օրհնությու՞ն եք վայելում, թե՞ անեծքի տակ եք։ Եթե մենք Աստծո փրկագնված զավակներն ենք, ապա անեծքները չեն պատկանում մեզ, բայց օրհնություններն են մեզ պատկանում։ […]