Posts tagged with ‘փող’

2 Items

ԱՍՏՎԱ՞Ծ, ԹԵ՞ ՄԱՄՈՆԱՆ

by admin

ԱՍՏՎԱ՞Ծ, ԹԵ՞ ՄԱՄՈՆԱՆ Դերեկ Պրինս «Աստծո ծրագիրը ձեր ֆինանսների համար» գրքից Մենք կարիք ունենք հասկանալ, որ փողի հանդեպ մեր սեփական վերաբերմունքը շատ կարևոր է: Սա կարելի է ձևակերպել հետևյալ սահմանումով. «Փողի հանդեպ ունեցած ձեր վերաբերմունքը իրականում ցույց է տալիս Աստծո հանդեպ ունեցած ձեր վերաբերմունքը»: Ցանկանում եմ մեջբերել ձեզ համար Հիսուսի խոսքերն այս բանի վերաբերյալ: Լեռան […]

Աստվածաշնչյան 7 կարևոր համարներ ձեր ֆինանսների մասին

by admin

Աստվածաշնչյան 7 կարևոր համարներ ձեր ֆինանսների մասին Աստվածաշունչը ոչ թե պարզապես կրոնական, փիլիսոփայական մի գիրք է, այլ` գործնական։ Այն գործ ունի մեր կյանքի, մեր առօրյայի, մեր գործերի և վարքի հետ։ Աստծո Խոսքը լի է գործնական օգնությամբ ցանկացած հավատացյալի համար։ Շատերը սխալմամբ կարծում են, որ այն սահամանափակվում է միայն կրոնական կյանքով և որևէ բան չի խոսում […]