Posts tagged with ‘ՕԳՈՍՏՈՍԻ 22 «ԱՆԱՊԱԿԱՆ ՍԵՐՄԸ»’

1 Item

ՕԳՈՍՏՈՍԻ 22. «ԱՆԱՊԱԿԱՆ ՍԵՐՄԸ»

by admin

ՕԳՈՍՏՈՍԻ 22. «ԱՆԱՊԱԿԱՆ ՍԵՐՄԸ» Մեր հին մարդը մեռավ Քրիստոսի մեջ, որ նոր մարդը կենդանի լինի մեր մեջ «Ամեն ոք, ով Աստծուց է ծնված, մեղք չի գործում, որովհետև նրա սերմն իր մեջ մնում է, և չի կարող մեղանչել, որովհետև Աստծուց է ծնված»։ 1-ին Հովհաննես 3:9 Արդյոք այս խոսքն ասու՞մ է մեզ, որ վերստին ծնված մարդը երբեք […]