Posts tagged with ‘օրհնանք’

1 Item

ԱՊՐԻԼԻ 30. «ԱՆԵԾՔՆԵՐԻ և ՕՐՀՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆ ԼԻՆԵԼԸ»

by admin

ԱՊՐԻԼԻ 30. «ԱՆԵԾՔՆԵՐԻ և ՕՐՀՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆ ԼԻՆԵԼԸ» Հիսուսն անեծք դարձավ, որ ես մտնեմ օրհնության մեջ Հիսուսն անեծք դարձավ խաչի վրա, որպեսզի մենք պատրաստվենք օրհնության համար և ստանանք այն: Որպեսզի ստանանք այն, ինչ Աստված նախատեսել է մեզ համար, մեզ անհրաժեշտ է հասկանալ օրհնության ու անեծքի էությունը: Եթե չըմբռնենք այս երկու գաղափարները, ապա չենք կարող օգտվել Աստծո` […]