Posts from February 4, 2024

1 Item

ՓԵՏՐՎԱՐԻ 4. «ԲԱՐԻ ՎԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»

by admin

ՓԵՏՐՎԱՐԻ 4. «ԲԱՐԻ ՎԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ» Հիսուսի արյամբ ես արդարացված եմ, դարձել եմ արդար այնպես, որ կարծես երբեք էլ մեղք չեմ գործել։ Կրոնավոր մարդիկ կարծում են, թե նրանք բավականին սուրբ են, եթե ընդգծեն, թե որքան մեղավոր են։ Հիմնական խնդիրն այն է, որ մենք ինքնահավան կլինենք, եթե մեր ուժերով հավակնենք արդարության։ Մեզ թվում է, թե ավելի կրոնավոր կլինենք, […]