Posts tagged with ‘հարաբերոթյուն Աստծո հետ’

1 Item

«Ինչպե՞ս լսել Աստծո ձայնը»

by admin

«Ինչպե՞ս լսել Աստծո ձայնը» (հատված վերոնշյալ գրքից) «Ինչպե՞ս կարող ենք վստահ լինել» Այժմ եկեք մի շատ կարևոր և գործանակն հարց դիտարկենք, որն ուղիղ կապ ունի մեր թեմայի հետ: Ինչպե՞ս կարող ենք վստահ լինել, որ այն ձայնը, որը մենք լսում ենք, Աստծո ձայնն է: Կցանկանայի ձեր ուշադրությունը գրավել երեք միջոցների վրա, որոնց միջոցով մենք պետք է հաստատություն […]