ԵԶԵԿԻԵԼ48
 • 1Եւ սորանք են ցեղերի անունները։ Հիւսիսի ծայրից Եթլօնի ճանապարհի մօտովը դէպի Եմաթ, եւ Ասար-ենան՝ Դամասկոսի սահմանը դէպի հիւսիս մինչեւ Եմաթի մօտը. Սա պէտք է լինի արեւելեան եւ արեւմտեան կողմը. Դանը՝ մէկ։
 • 2Եւ Դանի սահմանի մօտ արեւելեան կողմից դէպի արեւմտեան կողմը. Ասերը՝ մէկ։
 • 3Եւ Ասերի սահմանի մօտ արեւելեան կողմից մինչեւ արեւմտեան կողմը. Նեփթաղիմը՝ մէկ։
 • 4Եւ Նեփթաղիմի սահմանի մօտ արեւելեան կողմից մինչեւ արեւմտեան կողմը. Մանասէն՝ մէկ։
 • 5Եւ Մանասէի սահմանի մօտ արեւելեան կողմից մինչեւ արեւմտեան կողմը. Եփրեմը՝ մէկ։
 • 6Եւ Եփրեմի սահմանի մօտ արեւելեան կողմից մինչեւ արեւմտեան կողմը. Ռուբէնը՝ մէկ։
 • 7Եւ Ռուբէնի սահմանի մօտ արեւելեան կողմից մինչեւ արեւմտեան կողմը. Յուդան՝ մէկ բաժին։
 • 8Եւ Յուդայի սահմանի մօտ արեւելեան կողմից մինչեւ արեւմտեան կողմը այն ընծան լինի, որ պիտի նուիրէք. Քսանեւհինգ հազար եղէգ լայն, եւ երկայնութիւնը բաժինների մէկին չափ արեւելեան կողմից մինչեւ արեւմտեան կողմը. Եւ սրբարանը նորա մէջ լինի։
 • 9Այն ընծան՝ որ պիտի նուիրէք Տիրոջը, երկայնութիւնը քսանեւհինգ հազար եւ լայնութիւնը տասը հազար լինի։
 • 10Եւ սորանցը պիտի լինի սուրբ ընծան, այսինքն քահանաներին. Դէպի հիւսիս քսանեւհինգ հազար, եւ դէպի արեւմուտք լայնութեամբ տասը հազար, եւ դէպի արեւելք լայնութեամբ տասը հազար, եւ դէպի հարաւ երկայնութեամբ քսանեւհինգ հազար եղէգ. Եւ Տիրոջ սրբարանը նորա միջումը լինի.
 • 11Սա Սադովկի որդկանցից սրբուած քահանաներինը լինի, որոնք կատարել են իմ պահպանութիւնը, եւ չեն մոլորուել երբոր մոլորուեցան Իսրայէլի որդիքը, ինչպէս որ Ղեւտացիքը մոլորուեցան։
 • 12Եւ նորանցը պիտի լինի մէկ ընծան երկրի նուէրքից իբրեւ ամենասուրբ՝ Ղեւտացիների սահմանների մօտ։
 • 13Եւ Ղեւտացիները լինեն քահանաների սահմանի կշտին՝ քսանեւհինգ հազար երկայնութեամբ եւ լայնութեամբ տասը հազար. Բոլոր երկայնութիւնը քսանեւհինգ հազար եւ լայնութիւնը տասը հազար։
 • 14Եւ պիտի չ’ծախեն նորանից եւ պիտի չ’փոխեն, եւ երկրի երախայրին ուրիշի անց չ’կացնեն, որովհետեւ սուրբ է Տիրոջ համար։
 • 15Եւ այն քսանեւհինգ հազարի մօտ լայնութիւնով մնացած հինգ հազարը անսուրբ պիտի լինի քաղաքի համար, բնակութեան համար եւ արուարձանի համար. Եւ քաղաքը նորա մէջ լինի։
 • 16Եւ սորանք են նորա չափերը՝ հիւսիսային կողմը չորս հազար հինգ հարիւր, եւ հարաւային կողմը չորս հազար հինգ հարիւր, եւ արեւելեան կողմից չորս հազար հինգ հարիւր եւ արեւմտեան կողմից չորս հազար հինգ հարիւր։
 • 17Եւ քաղաքի արուարձանը դէպի հիւսիս երկու հարիւր յիսուն, եւ դէպի հարաւ երկու հարիւր յիսուն, եւ դէպի արեւելք երկու հարիւր յիսուն, եւ դէպի արեւմուտք երկու հարիւր յիսուն էր։
 • 18Եւ երկայնութեամբ մնացածը սուրբ ընծայի կշտովը տասը հազար դէպի արեւելք եւ տասը հազար դէպի արեւմուտք, (որ սուրբ ընծայի կշտին է) եւ նորա բերքը կերակուր լինի քաղաքի ծառայողներին։
 • 19Եւ քաղաքին ծառայողները պէտք է Իսրայէլի բոլոր ցեղերիցը լինեն։
 • 20Բոլոր ընծան քսանեւհինգ հազար քսանեւհինգ հազարով քառակուսի ընծայեցէք սուրբ ընծան իբրեւ քաղաքի կալուածք։
 • 21Եւ մնացածը իշխանինը լինի սուրբ ընծայի եւ քաղաքի կալուածքի այս կողմից եւ այն կողմից, ընծայի քսանեւհինգ հազարի առաջին մինչեւ արեւելեան սահմանը, եւ դէպի արեւմուտք քսանեւհինգ հազարի առաջին մինչեւ արեւմտեան սահմանը միւս բաժինների կշտին իշխանինը լինի։ Սա է սուրբ ընծան, եւ տաճարի սրբարանը նորա միջումը։
 • 22Եւ Ղեւտացիների կալուածքից եւ քաղաքի կալուածքից իշխանի բաժնի մէջտեղը Յուդայի սահմանի եւ Բենիամինի սահմանի մէջը իշխանինը լինի։
 • 23Եւ մնացած ցեղերը. Արեւելեան կողմից մինչեւ արեւմտեան կողմը. Բենիամինը՝ մէկ։
 • 24Եւ Բենիամինի սահմանի մօտ արեւելեան կողմից մինչեւ արեւմտեան կողմը. Շմաւոնը՝ մէկ։
 • 25Եւ Շմաւոնի սահմանի մօտ արեւելեան կողմից մինչեւ արեւմտեան կողմը. Իսաքարը՝ մէկ։
 • 26Եւ Իսաքարի սահմանի մօտ արեւելեան կողմից մինչեւ արեւմտեան կողմը. Զաբուղոնը՝ մէկ։
 • 27Եւ Զաբուղոնի սահմանի մօտ արեւելեան կողմից մինչեւ արեւմտեան կողմը. Գադը՝ մէկ բաժին։
 • 28Եւ Գադի սահմանի մօտ հարաւային կողմից մինչեւ հարաւ պէտք է սահման լինի Կադէսի Վիճաբանութեան ջուրը հեղեղատովը մինչեւ Մեծ ծովը։
 • 29Սա է այն երկիրը որ վիճակով պիտի բաժանէք Իսրայէլի ցեղերին. Եւ սորանք են նորանց բաժինները, ասում է Տէր Եհովան։
 • 30Եւ սորանք են քաղաքի ելքերը. Հիւսիսային կողմից չորս հազար հինգ հարիւր չափ։
 • 31Եւ քաղաքի դռները Իսրայէլի ցեղերի անուններին համեմատ պիտի լինեն. Երեք դուռ դէպի հիւսիս, Ռուբէնի դուռը՝ մէկ. Յուդայի դուռը՝ մէկ. Ղեւիի դուռը՝ մէկ։
 • 32Եւ արեւելեան կողմին չորս հազար հինգ հարիւր, եւ երեք դուռ. Այսինքն Յովսէփի դուռը՝ մէկ, Բենիամինի դուռը՝ մէկ. Դանի դուռը՝ մէկ։
 • 33Եւ հարաւային կողմին չորս հազար հինգ հարիւր չափ, եւ երեք դուռ. Շմաւոնի դուռը՝ մէկ. Իսաքարի դուռը՝ մէկ. Զաբուղոնի դուռը՝ մէկ։
 • 34Արեւմտեան կողմին չորս հազար հինգ հարիւր, նորա դռները երեք. Գադի դուռը՝ մէկ. Ասերի դուռը՝ մէկ. Նեփթաղիմի դուռը՝ մէկ։
 • 35Շրջապատը տասնեւութը հազար չափ. Եւ քաղաքի անունը այն օրից Եհովա-շամմա է։
← Ցանկ