ԹՎՈՑ1
 • 1Եւ Եհովան խօսեց Մովսէսի հետ Սինայի անապատումը ժողովքի խորանի մէջ նորանց Եգիպտոսի երկրից դուրս գալու երկրորդ տարուայ երկրորդ ամսի մէկին ասելով.
 • 2Առէք Իսրայէլի որդիների բոլոր ժողովքի համարը իրանց ազգատոհմերի եւ իրանց հայրերի տների համեմատ՝ ամեն մէկ արուն իրանց անունների թիւովը։
 • 3Իսրայէլի մէջ բոլոր պատերազմի գնացողները՝ քսան տարեկանից վեր համարեցէք նորանց իրանց գունդերի համեմատ դու եւ Ահարօնը։
 • 4Եւ ձեզ հետ ամեն մէկ ցեղից մէկ մարդ լինի. Սորանց ամեն մէկն իր հօր տան իշխանը լինի։
 • 5Եւ ձեզ հետ կանգնելու մարդկանց անունները սորանք են.
 • 6Ռուբենից՝ Սեդիուրի որդի Եղիսուրը.
 • 7Շմաւոնից՝ Սուրիսադայի որդի Սաղամիէլը. Յուդայից՝ Ամինադաբի որդի Նաասոնը.
 • 8Իսաքարից՝ Սովգարի որդի Նաթանայէլը.
 • 9Զաբուղոնից՝ Քեղոնի որդի Եղիաբը։
 • 10Յովսէփի որդիներից՝ Եփրեմից՝ Ամիուդի որդի Եղիսաման, Մանասէից՝ Փադասուրի որդի Գամաղիէլը.
 • 11Բենիամինից՝ Գեդէոնի որդի Աբիդանը.
 • 12Դանից՝ Ամիսադայի որդի Աքիեզերը.
 • 13Ասերից՝ Եքրանի որդի Փագիէլը.
 • 14Գադից՝ Դադուէլի որդի Եղիասափը.
 • 15Նեփթաղիմից՝ Ենանի որդի Աքիրէն։
 • 16Սորանք էին ժողովքի երեւելիները՝ իրանց հայրերի ցեղերի իշխանները՝ Իսրայէլի հազարապետները։
 • 17Եւ Մովսէսն ու Ահարօնն առան այս մարդկանցը, որ անուններով յիշուեցան.
 • 18Եւ երկրորդ ամսի մէկին բոլոր ժողովքը ժողովեցին եւ ազգագրուեցան իրանց տոհմերի եւ իրանց հայրերի տների համեմատ՝ քսան տարեկանից վեր՝ ամենը համարուելով իրանց անունների թիւովը։
 • 19Ինչպէս որ Եհովան Մովսէսին պատուիրեց, եւ նա այնպէս համարեց նորանց Սինա անապատումը։
 • 20Եւ Իսրայէլի անդրանիկ որդի՝ Ռուբենի որդիքն իրանց սերունդովը՝ իրանց տոհմերի եւ իրանց հայրերի տների համեմատ՝ քսան տարեկանից վեր բոլոր պատերազմի դուրս եկողները ամեն մէկ արուն իրանց անունների թիւովը.
 • 21Ռուբենի ցեղից համարուածները քառասունեւվեց հազար հինգ հարիւր հոգի։
 • 22Շմաւոնի որդիքն իրանց սերունդովը՝ իրանց տոհմերի եւ իրանց հայրերի տների համեմատ՝ քսան տարեկանից վեր բոլոր պատերազմի դուրս եկողները՝ ամեն մէկ արուն իրանց անունների թիւովը,
 • 23Շմաւոնի ցեղից համարուածները յիսունեւինը հազար երեք հարիւր հոգի։
 • 24Գադի որդիքն իրանց սերունդովը՝ իրանց տոհմերի եւ իրանց հայրերի տների համեմատ՝ քսան տարեկանից վեր բոլոր պատերազմի դուրս եկողներն իրանց անունների թիւովը,
 • 25Գադի ցեղից համարուածները քառասունեւհինգ հազար վեց հարիւր յիսուն հոգի։
 • 26Յուդայի որդիքն իրանց սերունդովը՝ իրանց տոհմերի եւ իրանց հայրերի տների համեմատ՝ քսան տարեկանից վեր բոլոր պատերազմի դուրս եկողներն իրանց անունների թիւովը,
 • 27Յուդայի ցեղից համարուածները եօթանասունեւչորս հազար վեց հարիւր հոգի։
 • 28Իսաքարի որդիքն իրանց սերունդովը՝ իրանց տոհմերի եւ իրանց հայրերի տների համեմատ՝ քսան տարեկանից վեր բոլոր պատերազմի դուրս եկողներն իրանց անունների թիւովը,
 • 29Իսաքարի ցեղից համարուածները յիսունեւչորս հազար չորս հարիւր հոգի։
 • 30Զաբուղոնի որդիքն իրանց սերունդովը՝ իրանց տոհմերի եւ իրանց հայրերի տների համեմատ՝ քսան տարեկանից վեր բոլոր պատերազմելու կարող եղողներն իրանց անունների թիւովը,
 • 31Զաբուղոնի ցեղից համարուածները յիսունեւեօթը հազար չորս հարիւր հոգի։
 • 32Յովսէփի որդիներից Եփրեմի որդիքն իրանց սերունդովը՝ իրանց տոհմերի եւ իրանց հայրերի տների համեմատ՝ քսան տարեկանից վեր բոլոր պատերազմի դուրս եկողներն իրանց անունների թիւովը,
 • 33Եփրեմի ցեղից համարուածները քառասուն հազար հինգ հարիւր հոգի։
 • 34Մանասէի որդիքն իրանց սերունդովը՝ իրանց տոհմերի եւ իրանց հայրերի տների համեմատ՝ քսան տարեկանից վեր բոլոր պատերազմի դուրս եկողներն իրանց անունների թիւովը,
 • 35Մանասէի ցեղից համարուածները երեսուն երկու հազար երկու հարիւր հոգի։
 • 36Բենիամինի որդիքն իրանց սերունդովը՝ իրանց տոհմերի եւ իրանց հայրերի տների համեմատ՝ քսան տարեկանից վեր բոլոր պատերազմի դուրս եկողներն իրանց անունների թիւովը,
 • 37Բենիամինի ցեղից համարուածները երեսունեւհինգ հազար չորս հարիւր հոգի։
 • 38Դանի որդիքն իրանց սերունդովը՝ իրանց տոհմերի եւ իրանց հայրերի տների համեմատ՝ քսան տարեկանից վեր բոլոր պատերազմի դուրս եկողներն իրանց թիւովը,
 • 39Դանի ցեղից համարուածները վաթսունեւերկու հազար եօթը հարիւր հոգի։
 • 40Ասերի որդիքն իրանց սերունդովը՝ իրանց տոհմերի եւ իրանց հայրերի տների համեմատ՝ քսան տարեկանից վեր բոլոր պատերազմի դուրս եկողները՝ իրանց անունների թիւովը,
 • 41Ասերի ցեղից համարուածները քառասունեւմէկ հազար հինգ հարիւր հոգի։
 • 42Նեփթաղիմի որդիքն իրանց սերունդովը՝ իրանց տոհմերի եւ իրանց հայրերի տների համեմատ՝ քսան տարեկանից վեր բոլոր պատերազմի դուրս եկողները իրանց անունների թիւովը,
 • 43Նեփթաղիմի ցեղից համարուածները յիսունեւերեք հազար չորս հարիւր հոգի։
 • 44Սորանք են այն համարուածները, որ համարեցին Մովսէսը եւ Ահարօնը եւ Իսրայէլի իշխանները, տասնեւերկու մարդիկ, ամեն մէկն իր հայրերի տան կողմիցն էին։
 • 45Եւ այսպէս Իսրայէլի որդկանց ամենն իրանց հայրերի տների համեմատ Իսրայէլի մէջ քսան տարեկանից վեր բոլոր պատերազմի դուրս եկողները համարուեցան.
 • 46Եւ բոլոր համարուածները վեց հարիւր երեք հազար հինգ հարիւր յիսուն հոգի։
 • 47Բայց Ղեւտացիներն իրանց հայրերի ցեղովը սորանց մէջ չ’համարուեցան։
 • 48Եւ Եհովան խօսել էր Մովսէսի հետ ասելով.
 • 49Միայն Ղեւտացիների ցեղը չ’համարես եւ նորանց գումարը չ’առնես Իսրայէլի որդկանց հետ.
 • 50Բայց դու Ղեւտացիներին կարգիր վկայութեան խորանի եւ նորա բոլոր կարասիների եւ նորա վերաբերեալ բոլոր բաների համար. Նորանք վեր առնեն խորանը եւ նորա բոլոր կարասիները, եւ նորան սպասաւորութիւն անեն. Եւ խորանի շուրջումը բանակ տան։
 • 51Եւ խորանը չուելիս՝ Ղեւտացիներն իջեցնեն նորան, եւ խորանն իջեւան անելիս՝ Ղեւտացիները կանգնեցնեն նորան. Եւ նորան մօտեցող օտարականը պիտի մեռցնուի։
 • 52Եւ Իսրայէլի որդիքն իրանց գունդերովն ամեն մէկն իր բանակի մօտ իջեւան անեն։
 • 53Բայց Ղեւտացիները վկայութեան խորանի շուրջումը բանակ տան, որ Իսրայէլի որդկանց ժողովքի վերայ բարկութիւն չ’լինի, եւ Ղեւտացիները վկայութեան խորանի պահպանութիւնն անեն։
 • 54Եւ Իսրայէլի որդիքը այն բոլոր պէս արին, որ Եհովան Մովսէսին պատուիրել էր, այնպէս արին։
← Ցանկ